A'rab/Arab

"A'rab" ile "Arab" farklı an­lamda kullanılan iki kelimedir. Bu nedenle, "A'rab" kelimesinin "Arab"ın çoğulu olduğu zannedilmemelidir. "Arab", "Arabi"nin çoğul ismi, "A'rab" da "A'rabi"nin çoğul ismidir. Yani "Arab"ın müfredinde "Arabi", A'rab"ın müfredinde "A'rabi" denilir.[177]

"A'rab", gerek "Arab"dan ve gerekse "Arab"ın mevalisinden, bilhassa bedevi olanlara yani bir köy ve kasabada sürekli olarak ikamet etmeyip dolaşan göçebeye denir. "Arab" ise, bedeviye ve medenîye (şehirli) şamil olmakla birlikte daha ziyade köy ve kasa­balarda devamlı olarak oturan kimselere denir. Bunlara "A'rab" denilmez, "Arabi"ye (ya "A'ra­bi") denilse kızar. Fakat "A'rabî"ye "ya Arabi" denilse sevinir. Bu fark Türkçe'ye de geçmiş, "A'rab" kelimesi adeta, siyah, koca dudaklı zenci gibi bir anlam ile kullanılmıştır ki bunun aslını bilmeyenler, "Arab" ve "A'rab" lafızları arasındaki telaffuz farkını anlayamazlar da halt ederler, "A'rab" diyecek yerde "Arap" derler. Kısacası "A'rab" ve "Arab", Türkçe'deki Türk ve Türkmen gibidir. Türkmen Türk'ün yörüğü olduğu gibi, A'rab da Arab'ın yörüğüdür.

"Arabiy", "Arab"a mensup, "Arab" da "Arabi"nin çoğul ismi­dir. Ebu Hayyan tefsirinde ifade edildiği gibi, Hz. İsmail'in diyarı­na ve evin çevresine "arabet" de­nilmiştir. Nitekim şair, Rasülullah'ın Mekke'yi fethini anlattığı bir şiirinde, vezin gereği, "arabe" diyerek, "ra"sını sakin kılmıştır. Bunun dayanağı "Arabî" dir.[178] Kur'ân'ın Arapça olmasını başlangıçta buna dayandırabiliriz. Arabe, diyarının diline mensup demek olur. Arap diline sahip ol­duğu bu güzelliği Kur'ân'ın kattı­ğında şüphe yoktur. Kur'ân'ın be­lagatı karşısında bütün Arap belagatçıları aciz kalmıştır.

Arapça ise, hece harflerindeki güzellik ve bütünlük, kelimelerin­deki ölçülülük ve genişlik, kökle­rindeki asillik, ahenk, çeşitlilik, kinayelerinde hatırlama ve ısın­dırma, vecizlik içinde açıklığa hizmet eden ince farkları, edatlarındaki insicam kabiliyeti, özellik­le tamlama ve gramerindeki ince­lik ve göz kamaştırıcı şekilleri ne­deniyle meramı ifade için mevcut diller arasında en kuvvetli bir an­latıma sahiptir. [179]


16.02.2009 tarihinden beri 7263 defa okundu. Son takip: 03.12.2023 - 12:18