Ahlede ilel ard [61]

"Ona yaslanarak/itimad ederek sükun buldu." [62]

"Dünyaya yöneldi ve onu tercih etti. Sefalete yöneldi di­yenler de vardır." [63]

"Yani Ümeyye b. Ebi Salt veya Bel'am b. Baura dünyaya yö­neldi ve ona razı oldu. [64]

"Orada süresiz kalacağı zannıyla ona meyletti/yaslandı demektir." [65]

"Arza itimad etti ve üzerindekilere razı oldu. aslı (bir şeyin) devamının gerekliliğidir. Yaşlanmayan ya­hut görünüşünde değişiklik olmayana denir." [66]

"Yani mutmain oldu." [67]

Bu deyime verilen anlamları şu şekilde özetleyebiliriz:

a- Dünyaya yönelmek,

b- Dünyayı tercih etmek

c- Sefalete yö­nelmek

d- Dünyaya itimad etmek vb.

Türkçe Kur'an çevirilerinde ise bu ifade aşağıdaki şekil­lerde yer almaktadır.

Elmalı: ... yere (alçaklığa) saplandı ...

Çantay: ... yere saplandı... (Dünyaya, yahud alçaklığa[68] "İhlad" bir yerde mukiym olmak manasınadır. "Ahlede ilel ard" "mukiym olacağını zannederek yere meyl etdi." demektir.[69]

D.İ.B., Bilmen, Koçyiğit: ... dünyaya meyletti ...

Yavuz: ... aşağılığa saplandı...

Davudoğlu, Ateş, Y. Öztürk: ... yere saplandı...

Bulaç: ... yere meyletti (veya yere saplandı) ...

TDV, Hizmetli: ... dünyaya saplandı ...

Atay: ... yere doğru eğildi ...

A. Öztürk: ... yere meyletti (saplandı) ...

Varol: ... yeryüzünde sonsuza kadar kalacak sandı ...

Piriş: ...fakat o yeryüzünü ebedi zannetti ...

Görüldüğü gibi mütercimler bu ifadeyi,

a- yere, dünya­ya meyletmek;

b- dünyaya, aşağılığa, yere saplanmak;

c- ye­re eğilmek;

d- yeryüzünde sonsuza kadar kalacağını san­mak" şeklinde tercüme etmişlerdir. Çantay (dipnotuyla be­raber), Elmalı, Bilmen, D.İ.B, Koçyiğit ve Varol'un tercüme­leri meseleyi anlaşılır kılacak boyuttadır. Ancak, bunların dışındaki tercümeler açık ve anlaşılır değildir. Mesela, "ye­re saplanmak" tabiri neyi ifade ediyor? Mezkur kaynakların serdettiği berrak ifadeleri aynı şekilde yansıtıyor mu? "Ye­re doğru eğilmek, yere meyletmek, dünyaya saplanmak ve yeryüzünü ebedi zannetmek" gibi tercümeler de benzer ifa­de yetersizliğiyle maluldür.

Tercüme edilen metin mütercimin zihninde çok net ve anlamlı bir şekilde yer alabilir fakat önemli olan bu değildir. Çünkü mütercim, metni kendisi için tercüme etmiyor.

Bilakis Arapça bilmeyen ve tabii olarak Kur'an'ın aslın­dan yararlanamayan okuyucular için böyle bir faaliyete girişiyor. Dolayısıyla bu insanların maslahatını göz önünde bulundurması gerekiyor.

Netice olarak söz konusu ifadenin aşağıdaki şekillerde tercüme edilebileceğini düşünüyoruz:

- Dünyaya yöneldi.

- Değersiz şeylere yöneldi.

- Dünyaya meyletti.[70]

- Dünyayı tercih etti.

- Dünyaya itimad etti

Örnek:

Eğer dileseydik biz onu ayetlerle yükseltirdik lakin o, dünyaya yöneldi/değersiz şeylere yöneldi...[71]


16.02.2009 tarihinden beri 4959 defa okundu. Son takip: 01.12.2023 - 12:38