Hars

Hars, toprağı onarıp tohum atmak, sürmek, ekilen tar­laya, ondan meydana gelen ekine de denir. Ekim veya ekin denebi­lir. Hars, ziraat ve ekin ekmek, de­mek olup ekin yeri ekilecek tarla anlamında isim de olur.

Bakara: 2/223'te bu anlamdadır. Ka­dının kadınlık organı tarlaya, er­keğin nutfesi (spermi) tarlaya atı­lan tohuma, doğacak çocuk da el­de edilecek ekine benzetilerek is­tiare yapılmış olur.

Hars, "zer" (ekmek)ten daha geneldir. Sürmek manasına da ge­lir. Ekim ve ekin demektir.

Hars, üç şekilde tefsir edilir:

1. Bizatihi hars (ekin/ekinlik)

"Ve hars (insanların ektiği tahıl ve benzeri ekin­ler) sulamamıştır." [136]

"Harsı (insanların ve diğer canlıların yedikleri tahıl ve benzeri ekinleri) helak eder." [137]

2. Sevâb

"Kim âhiret harsını (ebrârdan olup sâlih ameliy­le âhiret sevabını, mükâfaatını) irâde ederse, onun harsını (sevabını) arttırırız. Kim de dünya harsını (facirlerden olup sâlih ameliyle dünya seva­bını, mükâfaatını) irâde ederse, ona da ondan bir şeyler veririz ve onun âhirette hiçbir nasibi olmaz." [138]

3. Kadınların fercleri/çocuğun doğduğu yer

"Kadınlarınız sizin için bir hars'tır (kadınların fercleri, çocuk için bir tarladır/tarla mesabesindedir). O halde harsınıza (kadınların ferclerine) diledi­ğiniz gibi varın (-Allah'ın emrettiği gibi, çocuğun doğduğu yerden/fercten olmak şartıyla- ne zaman ve nasıl isterseniz onlara öyle yaklaşabilirsiniz: ister yüz-yüze, ister arkasını dönmüş vaziyette, ister ayakta, is­ter diz çökmüş olarak onlarla cinsî münâsebet kurabi­lirsiniz)". [139]


16.02.2009 tarihinden beri 3142 defa okundu. Son takip: 29.05.2020 - 03:26