Recâ'

Recâ', yaygın anla­mıyla arzu, emel demektir. "Reca"' ve "lika' " benzer anlamlı kelime­lerdir. Bu nedenle dilciler ikisini birbiri ile açıklamışlardır.

İbni Hilal'in Fârûk isimli kita­bında "recâ' " ile ilim arasındaki fark şöyle açıklanmıştır. "Emel devam eden ümittir. Bu nedenle bir şeye bakma sürekli hale gelin­ce 'teemmül etti' denilir. Emel, hem imkan haricinde olur, hem imkan dahilinde; recâ' ise, müm­kün olan şeyler içindir."

Misbah'ta ise "recâ", ümit­sizliğin zıddı diye tanımlanmıştır. Genellikle gerçekleşmesi zor olan düşüncelerle ilgilidir. Tamah, ula­şılması kolay hedeflerde olur. Reca ise, emel ve hırsla isteme ara­sındadır. Çünkü "recâ" eden emelinin ortaya çıkmamasından korkar, bu açıdan tamah anlamın­da kullanılır.

Recâ', nefy halinde bazan kor­ku anlamını da ifade eder. Buna lügati tihamiyye denilmiştir. Buna göre, "lâ yerûne" (korkmazlar) yaygın anlamıyla "arzu etmez­ler", doğru olan görüşe göre de "ümit etmezler" demektir.

Recâ', iki şekilde tefsir edilir:

1- Tama'/ümit

"O'nun rahmetini recâ' (ümit) eder, azabından korkarlar." [98]

"İşte onlar, Allah'ın rahmetini recâ' (ümit) eder­ler." [99]

2- Haşyet

"Kim Rabbinin liqâsını recâ' ediyorsa (kim ölüm­den so a diriltilmekten haşyet duyuyorsa), sâlih bir amel işlesin." [100]

"Kim Allah'ın liqâsını recâ' ediyorsa, (ölümden so a diriltilmek­ten haşyet duyuyorsa), şüphesiz Allah'ın belirlediği ecel (Kıyamet Günü) gele­cektir." [101]

"Muhakkak ki, Bizim liqâmızı recâ' etmeyenler (ölümden so a diriltilmekten haşyet duymayanlar)..." [102]

"Çünkü onlar hiçbir hesâb recâ' etmiyorlardı (haşyet duymuyorlardı)."[103]


16.02.2009 tarihinden beri 2175 defa okundu. Son takip: 18.07.2019 - 06:49