Veli

Veli, insanların ihtiyaçlarının ve işlerinin idaresini üstlenen kimse demektir.

Velî, on şekilde tefsir edilir:

1. Veled (çocuk, evlat, oğul)

"(Zekeriyyâ şöyle dua etti): "Bana indinden bir velî (veled/oğul) bağışla!" [75]

2. Akrabalığı bulunmayan arkadaş

"O'na zülden bir velî de (Kendisine isabet eden bir acizlikten ötürü yardımına ihtiyaç duyacağı bir arkadaş da) olmadı." [76]

"Kimi de dalâlete düşürürse, artık onu irşad edecek bir velî (arkadaş) bulamazsın." [77]

3. Yakın kimse

"O gün Mevlâ[78] mevlâdan birşey defedemez (yani, bir yakından bir yakınına fayda olmaz; kâfirlerden biri diğerine en küçük bir şeyle fayda sağlayamaz!." [79]

"Onlar (kâfirler) için, kendilerine velîlerden (kâfir yakınlarından) yardım edecek (azâbtan koruyacak) kimse olmayacak; Allah'tan başka." [80]

"Sizin için Allah'tan başka bir velî (kâfirlerden size faydası dokunacak bir yakın) ve bir yardımcı da yoktur." [81]

4. Rabb

"De ki: "Gökleri ve yeri fatreden Allah'ın gayrı velî (rabb) mi edineceğim?!" [82]

"Onu bırakıp başka velîlere (rabblere) tâbi ol­mayın!" [83]

"Onlar O'nu bırakıp başka velîler (rabbler) edin­diler? Oysa ki Allah, velî (rabb) O'dur." [84]

"Çünkü onlar/Allah'ı bırakıp şeytanları velîler (onlara itaat etmek suretiyle rabbler) edindiler." [85]

"So a, hak mevlâları (Rabb'leri) Allah'a reddolunurlar." [86]

"Hepsi hak mevlâları Allah'a reddolunacak, uydurdukları şeyler kendilerinden kaybolacaktır." [87]

5. İlahlar

"Kazandıkları da, Allah'ı bırakıp edindikleri velîler de (ilahlar da) onlardan hiçbir şey defedemez." [88]

"O'nu bırakıp birtakım velîler (ilahlar) edinen­ler..." [89]

"O'nu bırakıp birtakım velîler (ilahlar) edinenle­re gelince, Allah onların üzerinde bir hafızdır." [90]

6. Asabe

"Doğrusu ben arkamdan gelecek velîlerden (asa­be olan akrabalarımdan) yana korkuyorum." [91]

7. (bâtıl) dînde ve küfürde velayet/kâfirleri ve­lî edinmek

"Allah'ın kendilerine gazâb ettiği bir kavmi (Ya­hudi ve Hristiyanları) velî edinen (din husu­sunda velî edinen) kimseleri (münafıkları) gör­medin mi?" [92]

"İçinizden kim onları (Yahudi ve Hristiyanları dîn hususunda (velî) edinirse, muhakkak o da onlardandır." [93]

8. (hak) dînde velayet

"Sizin velîniz, sadece Allah, O'nun Rasûlü..." [94]

"Allah îmân edenlerin velîsidir; onları zulumâttan nu­ra çıkarır." [95]

9. Kişiyi kölelikten kurtaran kimse

"Eğer babalarını bilmiyor iseniz, dînde kardeşleriniz ve mevâlinizdirler (azad ettiğiniz/kölelikten kurtardığınız Mevlâlarınızdırlar)."[96]

10. İçtenlik/hayırhahlık hususunda evliya edinmek

"Ey îmân edenler! Mü'minleri bırakıp da (içtenlik!hayırhahlık hususun­da) kâfirleri evliya edinmeyin!" [97]

"Mü'minler, mü'minleri bırakıp (içtenlik/hayırhahlık hususunda) kâfirle­ri evliya edinmesin." [98]


16.02.2009 tarihinden beri 2346 defa okundu. Son takip: 29.05.2020 - 01:14