Alem

Alem kelimesi, raht (3-10 arası topluluk) kelimesi gibi aynı lafızdan müfredi olmayan cins isimdir. Bu kelime insanları, cinleri, melek­leri ve şeytanları içine alır. Ferrâ da böyle demiştir. "Alem" kelimesi "alâmet" kelimesinden türemiştir. Zira âlem, yüce yaratıcının varlığına bir alâmettir.

Âlem ve alâmet kelimesi, "hâtem", "kalem" gibi "âlet" vezninde bir çoğul isimdir. Çoğul özelliği bulunmayan bir ferde âlem denilmez. Çoğul oldu­ğu halde, akıllı varlıklar için, ço­ğulun "âlemin" diye tekrar çoğul yapılması ve "el-âlemîn" diye umumî gelen belirlilik "lamı" ile belirli kılınması, bütün evreni ve evrenin bütün parçalarını içine aldığını ifade eder.

Bu genellik içinde akıllı var­lıklar için kullanılan çoğulun getirilmesi de akıllı varlıkların üstün tutulduğunu gösterir. Akıllı var­lıkları düşünmeden alemlerin Rabbinin doğru anlaşılmayacağı­na delalet eder.

Âlem kelimesinin kökü açı­sından asıl bir manası, "ma ya'lemu" yani bilgi edinmeye alet ve vasıta olan şey demektir. Gerçek ilim ise tasavvur değil hakkın tas­dikidir. Yani iki tasavvur arasın­daki mevcut bağı bütün vicdanı ile kavramaktır.

Bize mükemmel bir düzen ile görünen ve her an var olma ile yok olma arasında akıp giden, bu akışında bir düzen sırrı ve ilişki­si takip eden ve en önemli düze­ninden birisi de ruhlar ve zihin­ler ile dış alem ve belli şeyler ara­sında, haklılık, gerçeklilik ve ger­çeğe uygun dediğimiz hak ölçü­sünde, yani bir şeyin doğruluğu­na tasdik anındaki gözlem ve şa­hitlik, ilim, akıl ve kalp bağlantı­sı ile görülen her varlık toplulu­ğu Allahu Teâlâ'ya ve O'nun kudretine, Rabb olduğuna ve ke­maline delâlet eden birer delil, birer işaret meydana getirerek öl­memize, doğurulmamıza sebep olduklarından dolayı alem diye isimlendirilmişlerdir. Alem, Al­lah'tan başka bütün varlıklar de­mektir ve Allah ise âlemin ötesidir.[137]


16.02.2009 tarihinden beri 4911 defa okundu. Son takip: 01.12.2023 - 12:46