Firdevs

Kur'ân'da sadece iki âyette zikri geçmektedir. Arap câhiliye şiirinde nadiren bu kelimeye rastlanır. Bu durum belki de onun bir başka dilden Arapçalaştırıldığına işarettir.

Umeyye b. Ebi Salt es-Sakafî bir beytinde bu kelimeyi kullanarak şöyle der:

"Evlerinin önünde, bahçeler, çeşitli bitkiler ve soğanlar olduğu halde, o zaman evleri apaçık görünüyordu."[200]

"Firdevs" kelimesinin Arapça kökenli olup olmadığı hususunda bir çok görüş bize aktarılmıştır. Bu görüşler kısaca şöyledir:

a- el-Ferrâ, "firdevs" kelimesi Arapçadır der. İbn Süddî ise, "firdevs" kavramı Araplar'da bostan gibi verimli vadi anlamına geldiği gibi, Rumca'da "bostan" manasını ifade eder demektedir.

b- Büyük filolog ez-Zeccâc ise, genel anlamda "firdevs" her dilde, bir bostanda olması gereken bütün şeyleri içine alır. Aslı Rumca'dan alınmış ve daha so a Arapçalaştırılmıştır, der. Müfessilerden Mücâhid de, bu kelimenin Rumca'dan alındığını ve bu görüşün güçlü olduğunu söylemiştir.[201]

el-Cevâlîkî ise, yukarıdaki görüşlerin hemen hepsini zikreder. Sadece Süddî'nin, "fırdevs"in aslının Nebatiye dilinde "firdavs" olduğu görüşünü ilave eder.[202]

Fîrûzâbâdî, yukarıda sunduğumuz görüşlerin hepsini Kamus’unda anlatır.[203]

Netice olarak, İngilizce'de "paradise", Fıransızca'da "paradies", İtalyanca'da "paradiso", Almanca'da "paradies" şeklinde gelmesi, bu kelimenin aslının Arapça olmadığı görüşünü kuvvetlendirmektedir.[204] Bu kelime Kur'ân'da ise "bahçe ve bostan" anlamında kullanılmıştır.[205]


16.02.2009 tarihinden beri 3099 defa okundu. Son takip: 15.07.2019 - 03:49